No direct kannada meaning for the english word 'tongue-twister' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'tongue-twister'
  • dog’s tongue ನಾಯಿನಾಲಗೆ
  • tongue-tied 1. ಜಿಹ್ವಾಬಂಧವುಳ್ಳ    2. ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೋದ
  • tongue-lashing ಉಗ್ರವಾದ-ನಿಂದೆ
  • long tongue 1. ಉದ್ದ(ವಾದ)ನಾಲಿಗೆ    2. ಹರಟೆಮಲ್ಲತನ    3. ವಾಚಾಳಿತನ
  • silver tongue 1. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಲಿಗೆ    2. ವಾಗ್ಮಿತೆ
  • tongue-in-cheek 1. ವ್ಯಂಗ್ಯದ    2. ಉಪಹಾಸ್ಯದ    3. ಕುಹಕದ
  • tongue-and-groove ನಾಲಗೆ-ತೋಡು ಇರುವ
  • tongue-tie ನಾಲಗೆ ಕಟ್ಟು
  • tongue-bit ನಾಲಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ
  • tongue-twister ಬೇಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದಂಥ ನಾಲಗೆ ತಡವರಿಸುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಅನುಕ್ರಮ

Search English to Kannada Dictionary

Browse English to Kannada Words